ติดต่อเรา

ท่านสามารถส่งความคิดเห็น คําแนะนํา คําติชม หรือสอบถามเกียวกับสินค้าและการบริการของทาง บริษัท ไทยยามาซากิ โดย กรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน ทางเราจะติดต่อกลับไปหาท่านอย่างเร็วทีสุด

บริษัท ไทยยามาซากิ จํากัด (สํานักงานใหญ่)

1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 15

ห้อง 1503, 1504 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร: 0-2255-8503

เวลาทําการ: จันทร์ - ศุกร์ 9.00 – 17.00 น.

กรุณากรอกข้อมูล