นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

บริษัท ไทยยามาซากิ จำกัด (บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของสมาชิกทุกท่าน จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล และรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งและจะดำเนินการตามมาตฐานที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อนโปรดสละเวลาเพื่อ กรุณาอ่านและทำความเข้าใจเพื่อตกลงสมัครสมาชิก ดังนี้

1. การให้ความยินยอมแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล :   ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เพศ  หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต  หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด  E-mail   และรหัสยืนยันตัวตนที่สมาชิกตั้งขึ้นมาเพื่อเข้าถึงระบบสมาชิกที่ได้ให้ไว้แก่บรษัท   

2.วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ :

(บริษัทตระหนักถึงคะแนนและมูลค่าเงินสดในบัตรคงเหลือของสมาชิกมีมูลค่าสำหรับสมาชิกเป็นสำคัญ และควรได้รับความคุ้มครอง เช่น กรณีบัตรหายและขอโอนคะแนนหรือมูลค่าเงินสด ด้วยความจริงใจของบริษัทและเพื่อประโยชน์ของสมาชิกบริษัทจึงจำเป็นต้องขอชื่อ สกุล และหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อการตรวจสอบ และดำเนินการ ออกบัตรใหม่พร้อมโอนคะแนนหรือมูลค่าเงินให้สมาชิกตามที่แจ้งอย่างถูกต้องและป้องกันบุคคลอื่นมาแอบอ้าง หรือทุจริตได้ 

(ข) บริษัทจะนำข้อมูลไปประมวลผล เพื่อให้สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก, แจ้งสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าและบริการ,นำเสนอข่าวสารและสินค้า ,พัฒนาสินค้าและบริการ, ทำกิจกรรมทางการตลาดรายการส่งเสริมการขาย, การทำวิจัยวิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ ของบริษัทเท่านั้น

(ค)การจัดการและการจัดทำรายงานภายในบริษัท การดูแลรักษาระบบเพื่อการรักษามาตรฐานการให้บริการ การบริหารจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบภายในเท่านั้น อันเป็นกรณีฐานจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(ง) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เท่านั้น

3.การแจ้งเงื่อนไขตามสัญญา สมาชิกมีความประสงค์สมัครสมาชิกของบริษัทจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทกำหนด หากไม่มีการให้ข้อมูลจะอาจส่งผลกระทบไม่สามารถเป็นสมาชิกของบริษัทได้ตามเงื่อนไข   อย่างไรก็ตามหากสมาชิกมีความประสงค์จะสมัครสมาชิกโดยต้องการงดเว้นการให้ข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใด  สมาชิกสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อของดการให้ข้อมูลได้  เพื่อบริษัทพิจารณาดำเนินการเปิดบัตรสมาชิกให้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

4.บุคคลที่อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 (1) บริษัทจะไม่นำข้อมูลของสมาชิกที่ได้ให้ไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้แก่บุคคลภายนอกเด็ดขาด เว้นแต่ใต้ความยินยอมของสมาชิกเป็นสำคัญ ดังนี้

 (2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาชิกได้ให้ไว้ จะถูกจัดเก็บ เปิดเผยต่อบริษัท ไทยยามาซากิ จำกัด โดยบริษัทได้กำหนดจำนวนและรหัสผู้ใช้งานเพื่อการเข้าถึงข้อมูลสมาชิกไว้  หรือบริษัทคู่สัญญาเท่านั้น (บริษัทคู่สัญญา คือ บริษัทผู้รับจ้างจัดทำและประมวลผลระบบสมาชิกไทยยามาซากิเท่านั้น ไม่ใช่บริษัทคู่สัญญาด้านอื่น ๆ ) ซึ่งเป็นผู้จัดเก็บ,ใช้ส่งโอนประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เท่านั้น   บริษัทไม่อนุญาตให้บริษัทคู่สัญญานำข้อมูลของสมาชิกไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทโดยเคร่งครัด

(3) การเปิดเผยข้อมูลให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทเท่าที่จำเป็นเท่านั้น หรือหน่วยงานราชการหรือศาลที่บริษัทถูกบังคับให้ต้องปฎิบัติตามกฏหมายเท่านั้น โดยบริษัทจะพิจารณาให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

(4การจัดเก็บข้อมูลของสมาชิกจะจัดเก็บในระบบ Cloud sever ที่บริษัทในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว ซี่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายไทย และมีระบบมาตราฐานความปลอดภัยของข้อมูล และ ISO 27001:2013, ISO/IEC 20001:2011 และ ISO 22301:2012  

(5) เฉพาะข้อมูลเลขที่บัตรสมาชิก ข้อมูลการเติมเงินและชำระเงินจากระบบเติมเงินเท่านั้น เพื่อป้องกันความสูญหายของข้อมูลดังกล่าว บริษัทจึงส่งข้อมูลไปจัดเก็บและประมวลผลที่ Sever ยังประเทศญีปุ่นเพียงบริษัทเดียว (ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับทำระบบที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายประเทศไทยและประเทศญีปุ่น)

(5) บริษัทอาจส่งข้อความแจ้งสิทธิประโยชน์ กิจกรรมการตลาดของบริษัท ให้แก่สมาชิกได้ตามช่องทางการติดต่อที่สมาชิกได้ให้ไว้กับบริษัท  รวมถึงการนำส่งรหัส OTP ผ่าน SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อเป็นการยืนยันสมาชิก (ป้องกันบุคคลอื่นแอบอ้างการลงทะเบียน หรือเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน)

5.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล สมาชิกจะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเองโดยการใช้รหัสผ่านของสมาชิกเองเท่านั้น   บริษัทไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทของบริษัททำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสมาชิกเองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิกโดดเด็ดขาด  

6.สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้

(1)       ขอเข้าถึงข้อมูลของตนเองซึ่งอยู่กับบริษัท หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม

(2)       เพิกถอนความยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(3)       คัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน

(4)       ขอให้บริษัทลบ หรือทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถรู้ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ ในกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล

(5)       ขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด รวมถึงการเพิกถอนคำยินยอมและการประมวลผลข้อมูลของสมาชิก

7.ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม  : ประเภทรายการข้อมูลส่วนบุคคล / ระยะเวลาระยะเวลาในการเก็บรวบรวม   ชื่อ-นามสกุลที่อยู่สถานที่ติดต่อ,เบอร์โทร,email, ข้อมูลการใช้บริการ /  90 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดการเป็นสมาชิก  ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาข้างต้นบริษัทจะทำการลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

8.รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สามารถติดต่อเราได้ที่  บริษัท ไทยยามาซากิ จำกัด

1126/ อาคารวานิช 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์: 0-22558503   จ-ศ  9:30 – 17:00     อีเมล: privacy@ yamazaki.co.th

แก้ไขปรับปรุงข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2563